logo
Populate the side area with widgets, images, navigation links and whatever else comes to your mind.
Strömgatan 18, Stockholm, Sweden
(+46) 322.170.71
ouroffice@freestyle.com

Follow us

 

Algemene Voorwaarden Snowleaders

 1. Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – iedere aanbieding, offerte en/of overeenkomst die betrekking heeft op door Snowleaders B.V., statutair gevestigd te Rosmalen (KvK-nummer 67465919), verder te noemen “Snowleaders”, te leveren diensten tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
 • In deze algemene voorwaarden wordt met “de deelnemer” bedoeld: iedere (rechts)persoon die Snowleaders heeft verzocht of heeft opgedragen om diensten te verlenen.
 • Eventueel door de deelnemer gehanteerde voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 • Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van toepassing. Snowleaders en de deelnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht zal worden genomen.
 1. Opdracht en totstandkoming

 • Alle aanbiedingen en offertes door Snowleaders, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is opgenomen.
 • De overeenkomst tussen Snowleaders en de deelnemer komt tot stand door invulling, ondertekening en toezending, al dan niet digitaal, of afgifte van het door Snowleaders aan de deelnemer verstrekte bevestigingsformulier door de deelnemer aan Snowleaders.
 • Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van Snowleaders ontheffen haar van de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.
 1. Uitvoering van de overeenkomst

 • Snowleaders biedt gasten een avontuur in de sneeuw, waarbij men zich ook nog kan verbeteren in de techniek. Snowleaders draagt zorg voor een correcte uitvoering van de afgesproken overeenkomst.
 • De deelnemer zal Snowleaders steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen verstrekken welke noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. De deelnemer is verantwoordelijk voor de kwaliteit, juistheid en volledigheid van de door hem of haar aangeleverde gegevens en inlichtingen.
 • Indien de gegevens waarover Snowleaders voor een goede uitvoering van de overeenkomst dient te beschikken niet of niet tijdig door de deelnemer aan Snowleaders ter beschikking worden gesteld of indien de deelnemer op andere wijze niet aan zijn of haar verplichtingen als verwoord in dit artikel voldoet, heeft Snowleaders, onverminderd haar overige rechten, het recht om tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst over te gaan en om de kosten die uit de aldus ontstane situatie voortkomen tegen haar gebruikelijke tarieven aan de deelnemer in rekening te brengen.
 • De deelnemer dient zich bewust te zijn van de risico’s die samenhangen met het volgen van een dergelijk wintersportreis. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van deugdelijke verzekeringen, zoals bijvoorbeeld een reis-, ziektekosten- en/of aansprakelijkheidsverzekering, die in het geval van ongevallen kosten voor medische behandeling, repatriëring en/of (letsel)schade ook in het buitenland dekt. Snowleaders is daar op geen enkele wijze verantwoordelijk voor.
 • De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het bij zich hebben van de benodigde documenten, zoals een geldig paspoort of, waar toegestaan, een identiteitskaart en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en/of vaccinaties, rijbewijs en/of groene kaart. Indien de deelnemer wegens het ontbreken van enig (geldig) document niet kan aanvangen met de wintersportreis komt dat geheel voor rekening van de deelnemer.
 1. Prijzen

 • Alle prijzen zijn in euro’s. Snowleaders is gerechtigd de met de deelnemer overeengekomen prijs aan te passen. Indien krachtens de onderhavige bepaling binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst tussen Snowleaders en de deelnemer tot prijsverhoging wordt overgegaan, heeft de deelnemer het recht de overeenkomst binnen acht dagen nadat hij of zij bekend is of kon zijn met de prijsverhoging schriftelijk te ontbinden.
 1. Betaling

 • De deelnemer dient 10% van het totaal aan Snowleaders verschuldigde bedrag te betalen binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn conform het herroepingrecht van de deelnemer, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na de totstandkoming van de overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Het resterende door de deelnemer aan Snowleaders verschuldigde bedrag moet uiterlijk 6 weken voordat de deelnemer beoogt aan te vangen met zijn of haar wintersportreis.
 • Als de overeenkomst tussen Snowleaders en de deelnemer tot stand komt in de periode van 6 weken voordat de deelnemer beoogt aan te vangen met zijn of haar wintersportreis, dan dient de deelnemer aan Snowleaders terstond het volledige door hem of haar verschuldigde bedrag te voldoen aan Snowleaders.
 • Betaling geschiedt door storting of overmaking op een door Snowleaders aangewezen bankrekening, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.
 • Wanneer betalingen niet tijdig plaatsvinden, is de deelnemer nadat hij of zij door Snowleaders is gewezen op de te late betaling en Snowleaders de deelnemer een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn of haar betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, is de deelnemer over het nog verschuldigde bedrag de wettelijk rente verschuldigd en is Snowleaders gerechtigd de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.
 1. Ontbinding en beëindiging

 • De deelnemer wordt geacht in verzuim te zijn indien deze enige verplichting uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, alsmede indien de deelnemer niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning om binnen een gestelde redelijke termijn alsnog volledig na te komen.
 • In geval van verzuim van de deelnemer is Snowleaders gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding, en onverminderd de haar toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een daartoe gerichte schriftelijke mededeling aan de deelnemer en/of het door de deelnemer aan Snowleaders verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te eisen.
 • De deelnemer heeft de mogelijkheid om de overeenkomst met Snowleaders op te zeggen. Indien de overeenkomst wordt opgezegd, kan Snowleaders, de navolgende annuleringskosten in rekening brengen, waarbij Snowleaders bevoegd is tot verrekening van de reeds door de deelnemer verrichte betalingen:
 1. tot 60 dagen voordat de deelnemer aanvangt met de wintersportreis: 10% van het volledige door de deelnemer aan Snowleaders verschuldigde bedrag;
 2. tussen de 59 en 31 dagen voordat de deelnemer aanvangt de wintersportreis: 60% van het volledige door de deelnemer aan Snowleaders verschuldigde bedrag;
 3. tussen 30 en 14 dagen voordat de deelnemer aanvangt de wintersportreis: 80% van het volledige door de deelnemer aan Snowleaders verschuldigde bedrag;
 4. binnen 14 dagen voordat de deelnemer aanvangt met de wintersportreis: het volledige door de deelnemer aan Snowleaders verschuldigde bedrag.
 5. Overmacht

 • Snowleaders is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht. Gedurende de periode waarin sprake is van overmacht worden de verplichtingen van Snowleaders opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht de nakoming van de verplichtingen door Snowleaders niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat ter zake enige gehoudenheid tot schadevergoeding zal bestaan.
 • Onder het begrip ‘overmacht’ als bedoeld in dit artikel wordt in ieder geval verstaan, onvoorziene omstandigheden, ook van economische aard, welke buiten schuld of toedoen van Snowleaders zijn ontstaan, zoals onder andere ziekte van voor of bij Snowleaders werkzame personen, natuurrampen, oorlog, vijandelijkheden, staat van beleg, mobilisatie, hetzij in Nederland hetzij in het land waar de deelnemer beoogt aan te vangen met zijn of haar improvement camp.
 • Indien Snowleaders bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd de reeds door Snowleaders verrichte diensten afzonderlijk te factureren en is de deelnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
 1. Aansprakelijkheid

 • Snowleaders is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de deelnemer lijdt, indien en voor zover die schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Snowleaders.
 • De totale aansprakelijkheid van Snowleaders zal in alle gevallen zijn beperkt tot vergoeding van directe schade, waarbij het totale door Snowleaders aan de deelnemer te betalen bedrag uit hoofde van eventuele ongedaanmakingsverplichtingen en vergoeding van schade nimmer meer zal bedragen dan maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs.

Voor indirecte schade, waaronder tevens begrepen gevolgschade en gederfde inkomsten, is Snowleaders nimmer aansprakelijk.

 • Snowleaders is niet aansprakelijk voor schade, indien en voor zover de deelnemer zich tegen de desbetreffende schade heeft verzekerd dan wel in redelijkheid had kunnen verzekeren.
 1. Verstrekking persoonsgegevens

 • De deelnemer is bekend met en stemt ermee in dat Snowleaders de door hem/haar aan Snowleaders verstrekte gegevens doorgeeft aan partners (zoals onder meer Nonstop, skischolen en de betreffende hotels) die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst.
 1. Intellectuele eigendomsrechten

 • Het auteurs- en eigendomsrecht van het opleidings- en/of cursusmateriaal van het door Snowleaders ter beschikking gestelde cursus- en/of opleidingsmateriaal, berust bij Snowleaders.
 • Het opleidings- en/of cursusmateriaal mag niet worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar gemaakt worden op enige andere wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Snowleaders.
 1. Geschillen en toepasselijk recht 

 • Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden dan dient de uitleg van die bepaling(en) plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 • Op een met Snowleaders gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 • De Rechtbank Oost-Brabant, locatie ’s-Hertogenbosch, is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen die direct of indirect betrekking hebben op enige overeenkomst of rechtshandeling waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.
 • Voor zover de in deze voorwaarden aangewezen rechter, ingeval van een overeenkomst met een deelnemer die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, niet relatief bevoegd is dan is die deelnemer gerechtigd om binnen één maand nadat Snowleaders zich schriftelijk op dit artikel heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet relatief bevoegde rechter.
 1. Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – iedere aanbieding, offerte en/of overeenkomst die betrekking heeft op door Snowleaders B.V., statutair gevestigd te Rosmalen (KvK-nummer 67465919), verder te noemen “Snowleaders”, te leveren diensten tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
 • In deze algemene voorwaarden wordt met “de deelnemer” bedoeld: iedere (rechts)persoon die Snowleaders heeft verzocht of heeft opgedragen om diensten te verlenen.
 • Eventueel door de deelnemer gehanteerde voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 • Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van toepassing. Snowleaders en de deelnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht zal worden genomen.
 1. Opdracht en totstandkoming

 • Alle aanbiedingen en offertes door Snowleaders, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is opgenomen.
 • De overeenkomst tussen Snowleaders en de deelnemer komt tot stand door invulling, ondertekening en toezending, al dan niet digitaal, of afgifte van het door Snowleaders aan de deelnemer verstrekte bevestigingsformulier door de deelnemer aan Snowleaders.
 • Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van Snowleaders ontheffen haar van de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.
 1. Uitvoering van de overeenkomst

 • Snowleaders biedt gasten een avontuur in de sneeuw, waarbij men zich ook nog kan verbeteren in de techniek. Snowleaders draagt zorg voor een correcte uitvoering van de afgesproken overeenkomst.
 • De deelnemer zal Snowleaders steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen verstrekken welke noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. De deelnemer is verantwoordelijk voor de kwaliteit, juistheid en volledigheid van de door hem of haar aangeleverde gegevens en inlichtingen.
 • Indien de gegevens waarover Snowleaders voor een goede uitvoering van de overeenkomst dient te beschikken niet of niet tijdig door de deelnemer aan Snowleaders ter beschikking worden gesteld of indien de deelnemer op andere wijze niet aan zijn of haar verplichtingen als verwoord in dit artikel voldoet, heeft Snowleaders, onverminderd haar overige rechten, het recht om tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst over te gaan en om de kosten die uit de aldus ontstane situatie voortkomen tegen haar gebruikelijke tarieven aan de deelnemer in rekening te brengen.
 • De deelnemer dient zich bewust te zijn van de risico’s die samenhangen met het volgen van een dergelijk wintersportreis. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van deugdelijke verzekeringen, zoals bijvoorbeeld een reis-, ziektekosten- en/of aansprakelijkheidsverzekering, die in het geval van ongevallen kosten voor medische behandeling, repatriëring en/of (letsel)schade ook in het buitenland dekt. Snowleaders is daar op geen enkele wijze verantwoordelijk voor.
 • De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het bij zich hebben van de benodigde documenten, zoals een geldig paspoort of, waar toegestaan, een identiteitskaart en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en/of vaccinaties, rijbewijs en/of groene kaart. Indien de deelnemer wegens het ontbreken van enig (geldig) document niet kan aanvangen met de wintersportreis komt dat geheel voor rekening van de deelnemer.
 1. Prijzen

 • Alle prijzen zijn in euro’s. Snowleaders is gerechtigd de met de deelnemer overeengekomen prijs aan te passen. Indien krachtens de onderhavige bepaling binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst tussen Snowleaders en de deelnemer tot prijsverhoging wordt overgegaan, heeft de deelnemer het recht de overeenkomst binnen acht dagen nadat hij of zij bekend is of kon zijn met de prijsverhoging schriftelijk te ontbinden.
 1. Betaling

 • De deelnemer dient 10% van het totaal aan Snowleaders verschuldigde bedrag te betalen binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn conform het herroepingrecht van de deelnemer, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na de totstandkoming van de overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Het resterende door de deelnemer aan Snowleaders verschuldigde bedrag moet uiterlijk 6 weken voordat de deelnemer beoogt aan te vangen met zijn of haar wintersportreis.
 • Als de overeenkomst tussen Snowleaders en de deelnemer tot stand komt in de periode van 6 weken voordat de deelnemer beoogt aan te vangen met zijn of haar wintersportreis, dan dient de deelnemer aan Snowleaders terstond het volledige door hem of haar verschuldigde bedrag te voldoen aan Snowleaders.
 • Betaling geschiedt door storting of overmaking op een door Snowleaders aangewezen bankrekening, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.
 • Wanneer betalingen niet tijdig plaatsvinden, is de deelnemer nadat hij of zij door Snowleaders is gewezen op de te late betaling en Snowleaders de deelnemer een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn of haar betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, is de deelnemer over het nog verschuldigde bedrag de wettelijk rente verschuldigd en is Snowleaders gerechtigd de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.
 1. Ontbinding en beëindiging

 • De deelnemer wordt geacht in verzuim te zijn indien deze enige verplichting uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, alsmede indien de deelnemer niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning om binnen een gestelde redelijke termijn alsnog volledig na te komen.
 • In geval van verzuim van de deelnemer is Snowleaders gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding, en onverminderd de haar toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een daartoe gerichte schriftelijke mededeling aan de deelnemer en/of het door de deelnemer aan Snowleaders verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te eisen.
 • De deelnemer heeft de mogelijkheid om de overeenkomst met Snowleaders op te zeggen. Indien de overeenkomst wordt opgezegd, kan Snowleaders, de navolgende annuleringskosten in rekening brengen, waarbij Snowleaders bevoegd is tot verrekening van de reeds door de deelnemer verrichte betalingen:
 1. tot 60 dagen voordat de deelnemer aanvangt met de wintersportreis: 10% van het volledige door de deelnemer aan Snowleaders verschuldigde bedrag;
 2. tussen de 59 en 31 dagen voordat de deelnemer aanvangt de wintersportreis: 60% van het volledige door de deelnemer aan Snowleaders verschuldigde bedrag;
 3. tussen 30 en 14 dagen voordat de deelnemer aanvangt de wintersportreis: 80% van het volledige door de deelnemer aan Snowleaders verschuldigde bedrag;
 4. binnen 14 dagen voordat de deelnemer aanvangt met de wintersportreis: het volledige door de deelnemer aan Snowleaders verschuldigde bedrag.
 5. Overmacht

 • Snowleaders is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht. Gedurende de periode waarin sprake is van overmacht worden de verplichtingen van Snowleaders opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht de nakoming van de verplichtingen door Snowleaders niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat ter zake enige gehoudenheid tot schadevergoeding zal bestaan.
 • Onder het begrip ‘overmacht’ als bedoeld in dit artikel wordt in ieder geval verstaan, onvoorziene omstandigheden, ook van economische aard, welke buiten schuld of toedoen van Snowleaders zijn ontstaan, zoals onder andere ziekte van voor of bij Snowleaders werkzame personen, natuurrampen, oorlog, vijandelijkheden, staat van beleg, mobilisatie, hetzij in Nederland hetzij in het land waar de deelnemer beoogt aan te vangen met zijn of haar improvement camp.
 • Indien Snowleaders bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd de reeds door Snowleaders verrichte diensten afzonderlijk te factureren en is de deelnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
 1. Aansprakelijkheid

 • Snowleaders is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de deelnemer lijdt, indien en voor zover die schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Snowleaders.
 • De totale aansprakelijkheid van Snowleaders zal in alle gevallen zijn beperkt tot vergoeding van directe schade, waarbij het totale door Snowleaders aan de deelnemer te betalen bedrag uit hoofde van eventuele ongedaanmakingsverplichtingen en vergoeding van schade nimmer meer zal bedragen dan maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs.

Voor indirecte schade, waaronder tevens begrepen gevolgschade en gederfde inkomsten, is Snowleaders nimmer aansprakelijk.

 • Snowleaders is niet aansprakelijk voor schade, indien en voor zover de deelnemer zich tegen de desbetreffende schade heeft verzekerd dan wel in redelijkheid had kunnen verzekeren.
 1. Verstrekking persoonsgegevens

 • De deelnemer is bekend met en stemt ermee in dat Snowleaders de door hem/haar aan Snowleaders verstrekte gegevens doorgeeft aan partners (zoals onder meer Nonstop, skischolen en de betreffende hotels) die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst.
 1. Intellectuele eigendomsrechten

 • Het auteurs- en eigendomsrecht van het opleidings- en/of cursusmateriaal van het door Snowleaders ter beschikking gestelde cursus- en/of opleidingsmateriaal, berust bij Snowleaders.
 • Het opleidings- en/of cursusmateriaal mag niet worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar gemaakt worden op enige andere wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Snowleaders.
 1. Geschillen en toepasselijk recht 

 • Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden dan dient de uitleg van die bepaling(en) plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 • Op een met Snowleaders gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 • De Rechtbank Oost-Brabant, locatie ’s-Hertogenbosch, is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen die direct of indirect betrekking hebben op enige overeenkomst of rechtshandeling waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.
 • Voor zover de in deze voorwaarden aangewezen rechter, ingeval van een overeenkomst met een deelnemer die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, niet relatief bevoegd is dan is die deelnemer gerechtigd om binnen één maand nadat Snowleaders zich schriftelijk op dit artikel heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet relatief bevoegde rechter.
WIE ZIJN WIJ?
KOM IN CONTACT